HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5494594e9347358cf20138440b9e60ae

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top