HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 55dfe9c1a064f147f7270c5f0c7266b8

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top