HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 56a78c428b1d1ed9208833441cae6e5f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top