HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 585e9578ee7f027db6104e9f8e12b256

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top