HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 59a94cb88d4d4e3b3fc21e0ca4e9f5d0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top