HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5bb25ffea9084478991b3e31fae6473f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top