HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5c966289161d227e7773ac84db0c4eb0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top