HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5cb9e58ea611cddcafebfe5d5fe86953

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top