HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 5f44d93a3e903e8758d25c02c17d1bf3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top