HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 602d7fcf0c7f7ff2241ffc31354a5129

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top