HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 610c241f0d5a9b58ed91a6a8ed04248e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top