HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 63319450805857ff93f9cbb761a9a568

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top