HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 64f0360fd679cbc071fcf9584437c80a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top