1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: 65a4baf3189c4166b2ee9fa273fc7368

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top