HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 65d2a96bc2a9e804ad1cc5e425a9ee62

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top