HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 69590925e5cf8cb6831bdb3f1aead386

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top