HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 69982c16e16db3109e6a39c7f0a059c9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top