HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6adaf2f43f433951dfe0a1f867a7ba43

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top