HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6cc674e4eb51f0716630dd3624485b00

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top