HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6d00c280646d3e43433608a2c60ed415

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top