HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6d7712f9fe0cb81ab1e5548590299727

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top