HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6e68ccf85a98acab880c5ce1b3ba852b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top