HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6e8fa0aed8bea3022f7e9105eb941875

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top