HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 6f2791b79419cd1e653fd87027bf56ff

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top