HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 70be00e7d7deb4837fe113edcc1744bb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top