HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 70e4aec740ceccebf9cabecc257e58a4

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top