HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 72ae7fafd7058dee737e65b1710bfadd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top