HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 72ae7fafd7058dee737e65b1710bfadd

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top