HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 73c086bd08345be1e4d3ebe8d182c615

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top