HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7cef7fefc3a87d9afa7f80acb3f94229

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top