HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 7fca65f8b7d4511008d5f230e44242c3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top