1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Mã phòng: 80614bf0515aeb0a3bbf505c028872d0

Bỏ cuộc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top