HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 869d4fd78fd05cd0f1767f9a6b81ba7e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top