HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 86d53fde305fac5b52a2d7aedee11fe1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top