HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 89e270df9d2dbae5ae3683ba08adf106

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top