HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 8eec4f6a8e9161731e74f481f82b3c0a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top