HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 8fbd3466de5ffc97279060c17c04afd6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top