HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9008590a870e0ad30fb9a9f447408e57

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top