HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 908f64e958f0371bf3c506eb4ca68d88

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top