HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 90f49f0050f6032a9a193597c3371fd1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top