HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 91f866a734d9e0b501401db4c3a3dd60

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top