HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9265870b510816cd04683ce32d4b82b3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top