HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 929b7a8f529d4bfd706ec629776edaab

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top