HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 963e90f4c91f2be60515612e60bcb12d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top