HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 98b3c5821d26d6e2d24edbc1745f50e4

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top