HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9ae7a0fa01072d97195d12653c530c85

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top