HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9c000eaf22efafd802840273755acadc

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top