HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9cb886df88c7552cecadd350637cf456

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top