HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 9edd237984a65e3c63591d79f9ad01c2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top