HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: a6445d89cab935b75c49ce2142f3cc2a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top